Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry

Yhdistyksen säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry ja kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea veneily- ja purjehdusharrastusta naisille, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston luonnon ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuutta.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • tiedottaa purjehdusharrastuksesta erityisesti naisille
  • järjestää matka- ja harjoituspurjehduksia jäsenilleen
  • järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia
  • harjoittaa julkaisutoimintaa
  • pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

3§ KIELI
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ LIPPU
Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston vahvistama lippu.

5§ JÄSENYYS
Yhdistyksen jäsenet ovat:

  • varsinaisia jäseniä
  • kunniajäseniä
  • yhteisöjäseniä
  • kannattajajäseniä

Kaikki jäsenet ovat vuosijäseniä.

Varsinaisia jäseniä ovat:
Naiset, joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Varsinaisen jäsenen on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävä vähintään 18 vuotta. Varsinainen jäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun.
Kunniajäseniä, joiksi yhdistys voi varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä kutsua ansioituneita naispurjehtijoita sekä yhdistyksen jäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi ja sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Kunniajäsenen, joka on toiminut yhdistyksen kommodorina, voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunniakommodoriksi.
Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä yhdistyksen tarkoitusta. Yhteisöjäsenen liittymismaksun suuruudesta päättää hallitus.
Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä miehet sekä oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenen liittymismaksun suuruudesta päättää hallitus.

Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan vuosikokouksen määräämän vuosimaksun hallituksen kunakin vuotena päättämään ajankohtaan mennessä.

Yhteisö- ja kannattajajäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun.

Kunniakommodorit ja kunniajäsenet ovat vuosimaksusta vapaat.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan yhdistykselle tulevat vuosimaksut oikea-aikaisesti. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§ JÄSENEN EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä tekemällä siitä yhdistyslain mukaisen ilmoituksen.

7§ JÄSENEN EROTTAMINEN
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö yhdistykselle tulevien vuosimaksujen suorittamisen.
Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta yhdistyksen hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi.
Jos erottamisen perusteena on yhdistykselle tulevien vuosimaksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa.

8§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluvat kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana sekä 4 jäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Kommodorit valitaan kahdeksi kaudeksi kerrallaan siten, että toinen heistä on erovuorossa vuosittain. Hallituksen muut jäsenet valitaan vuosittain.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja toinen kommodoreista on paikalla. Hallitus kokoontuu kommodorin tai varakommodorin kutsusta tai, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa.

9§ TOIMIKUNNAT
Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia. Toimikuntien jäsenet vahvistaa hallitus vuosittain.

10§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUKSET
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ NIMEN KIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.

12§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain yksi. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tiettyä ilmoitettua asiaa varten. Viime mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, ei kuitenkaan heinäkuussa.
Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

13§ KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla. Kirjallinen kutsu lähetetään jäsenelle sähköpostilla osoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut yhdistyksen jäsenluetteloon.
Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös yhdistyksen nettisivuilla julkaistu kokousilmoitus.

14§ VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksen avaa jompikumpi kommodoreista.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus, tilit sekä tilintarkastajan antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruudet.
7. Suoritetaan erovuorossa olevan kommodorin tai varakommodorin vaali.
8. Valitaan hallituksen jäsenet tulevaksi toimikaudeksi.
9. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

16§ ÄÄNESTYS KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänioikeus kokouksissa on 5.§:ssä mainituilla varsinaisilla jäsenillä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.
Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin kokouksessa läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Muissa asioissa äänestetään avoimesti, ellei kokouksen enemmistö toisin määrää.

17§ VENELUETTELO
Yhdistys on velvollinen pitämään asetuksessa huvialusten lipuista mainittua luetteloa niistä yhdistyksen jäsenten veneistä, joilla on oikeus käyttää yhdistyksen lippua.

18§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

19§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöstä on molemmissa kokouksissa kannatettava vähintään 4/5 annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin veneilyä lähellä olevaan tarkoitukseen siten kuin jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään.

20§ YHDISTYSLAKI
Muutoin sovelletaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.