Talousohje

Naispurjehtijoiden taloudenhoidossa noudatetaan tämän ohjesäännön määräyksiä. 

1§ Yleistä
Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Naispurjehtijat ry:n taloudenhoidossa tämän ohjesäännön määräyksiä.

2§ Yhdistyksen kokonaistalous
Yhdistyksen kokonaistalous käsittää kaikki yhdistyksen taloudelliset voimavarat ja muodostuu niistä tuloista, joita yhdistys saa, niistä menoista, joita yhdistys on aiheuttanut tai vastuista, jotka yhdistykselle kuuluvat. Yhdistyksen varsinainen talous käsittää yhdistyksen nimissä tapahtuvan taloudellisen toiminnan.

3§ Taloudenhoidon vastuu
Taloudenhoidosta vastaa koko hallitus, mutta seuraavat asiat ovat talousvastaavan ja kommodorin sekä hänen estyessään varakommodorin vastuulla:

 • panna täytäntöön yhdistyksen taloutta koskevat hallituksen päätökset
 • valmistella hallitukselle esitys yhdistyksen talousarvioksi
 • valmistella yhdistyksen tilinpäätös
 • laatia hallituksen pyytämät taloudellista tilaa yms. koskevat selvitykset

Lisäksi talousvastaavan tehtävänä on:

 • hyväksyä tulo- ja menotositteet sekä hoitaa muut talouden operatiiviset tehtävät.

4§ Sopimukset ja maksut
Sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittavat ne henkilöt, joilla yhdistyksen sääntöjen mukaan on siihen oikeus. Yhdistyksen puolesta annettavan allekirjoituksen tulee, ollakseen yhdistystä sitova, sisältää Naispurjehtijat ry nimi ja allekirjoittajien omakätiset allekirjoitukset.
Kaikki sopimukset, jotka sitovat yhdistystä tulee poikkeuksetta hyväksyä yhdistyksen hallituksen kokouksessa.
Äkillisissä Naispurjehtijoiden rahan käyttöön liittyvissä kysymyksissä suostumuksen voi antaa hankinnalle kommodori tai hänen ollessa estynyt varakommodori ja 2 hallituksen jäsentä. (1+2)
Jäsenille suunnatut maksulliset tapahtumat;
Sitovan ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista on ry:llä oikeus periä osallistujalta koko summan.

5§ Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet, sekä maksukortit
Hallituksen tulee viimeistään toisessa kokouksessaan määrätä tilinkäyttöoikeudet, maksukorttien haltijat ja muut yhdistyksen rahankäyttöön liittyvät valtuudet. Näiden päätösten tulee pohjautua seuraaviin tietoihin:
Nimenkirjoitusoikeudet: Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.
Laajat tilinkäyttöoikeudet: Talousvastaavat, kommodori
Maksukortit: Kommodori

6§ Kulukorvaukset
Hallituksen ja toimikuntien jäsenien kuluja korvataan seuraavasti:

Matkakulut hallituksen ja toimikuntien jäsenille:
Km-korvaukset, kun tulee kokoukseen meno-paluu yli 30 km 0,21 /km. Matkakorvauksia maksetaan enintään 100 euroa / tapahtuma ellei hallituksen kanssa toisin sovita.
Toimintaan liittyvissä kokouksissa maksetaan matkakulut edellä mainituilla summilla ko. tapahtumasta tehdään erillinen kokouskutsu sekä pöytäkirja ja asiasta on ennen tapahtumaa sovittava hallituksen kanssa.

Matkakulut luennoitsijoille
Seminaari- ja koulutustapahtumissa luennoitsijoille voidaan maksaa tapauskohtaisesti matka- ja parkkikulut. Asiasta sovitaan hallituksen kanssa.
Kaupungin sisäisiä matkoja ei korvata.
Seutuliput korvataan
Parkkikulut jos kokouksen vuoksi joudut parkkeeraamaan maksulliselle paikalle.
Hallitus , jäsenrekisterin hoitaja (sis laskutuksen) eivät maksa kevät-ja syksy seminaareja.

Netti- ja puhelinkulut:
Pääsääntöisesti ei korvata nettikuluja ja puhelinkuluja.
NaPS purjehduksien purjehdukseen liittyvät puhelinkulut ulkomailla kippareille ennen kyseistä matkaa sovittavan käytännön mukaan.

Postikulut:
Yhdistyksen toimintaan liittyvät postikulut hyväksytään

Tarjoilukulut:
Hallituksen kokouksissa voi olla kohtuullista kokoustarjoilua.
Max. 10-15 euroa henkilö.
NaPS kokoontumisissa kuohuviini tai vastaava pieni tarjoilu ok jos ennakkoon sovittu hallituksen kanssa ja tapahtuma sellainen mihin kaikilla on mahdollisuus osallistua.
Palaverit yhteistyökumppaneiden kanssa, pieni tarjoilu ok jos sovittu ennakkoon hallituksen kanssa.

Tapahtumien tukeminen:
Syys- ja kevätseminaaria tuetaan hallituksessa vuosittain päätettävillä summilla.
Hyväksytään ainoastaan alkuperäiset kuitit
Korvataan hallituksen tai toimikuntien jäsenen omista rahoistaan maksamat Naispurjehtijoille kuuluvat kulut, joista kuitti todisteena.

7§ Talousarvio ja lisätalousarvio
Yhdistyksen hallitus vastaa suoriteperusteiset yhdistyksen tulot ja menot sisältävien talousarvioiden laatimisesta hyvissä ajoin sekä niiden esittämisestä yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lisäksi hallitus tässä yhteydessä tarvittaessa antaa tiedoksi myös rahoitussuunnitelmat, joissa esitetään lainojen otot, vakuudet ja lyhennykset.
Lisätalousarvio tulee laatia silloin, kun yhdistyksen taloudenhoidossa tapahtuu muutoksia, joita ei varsinaista talousarviota laadittaessa ole voitu ottaa huomioon ja jotka ovat vaikutukseltaan merkittäviä. Lisätalousarvio laaditaan samaa menettelyä noudattaen kuin varsinainen talousarvio.

8§ Talousarvion laatiminen
Talousarvion valmistelee talousvastaava yhdessä hallituksen kommodorin tai tämän ollessa estyneenä varakommodorin kanssa. Talousarviota laadittaessa noudatetaan varovaisuuden periaatetta, jolloin huomioidaan ainoastaan varmat tulot ja toisaalta varaudutaan myös epävarmoihin menoihin.
Tämän lisäksi toimikunnat tekevät omasta toiminnastaan oman talousarvion ja esittävät sen tilikauden vaihtuessa hallitukselle.
Yksittäisten tapahtumien tai hankintojen ylittäessä viisikymmentä (50) euroa, tulee henkilön/toimikuntien/hallituksen tehdä talousarvio (budjetti) tapahtumasta tai hankinnasta sekä esittää se hallituksen kokouksessa.

9§ Yleistä rahaliikenteestä
Yhdistyksen rahaliikenne on hoidettava siten, että ennen maksun suorittamista on tarkastettava laskutoimituksen oikeellisuus ja menon asianmukainen hyväksyminen. Suorituksesta vaaditaan kuittaus päiväysmerkintöineen.

10§ Laskujen hyväksyminen
Yhdistyksen laskut ja maksuvelvoitteet hyväksyy merkinnällään talousvastaava ja talousvastaavaa itseään koskevat yhdistyksen kommodori tai tämän ollessa estyneenä varakommodori. Laskujen hyväksyjän on tarkistettava, että maksu on yhdistyksen toimintaan liittyvä, sopimuksen mukainen, asiallinen ja hyväksyttävä.
Yhdistyksen maksujen tulee perustua jo hyväksyttyihin laskuihin tai yhdistyksen hallituksen päätöksiin.

11§ Maksujen maksaminen
Yhdistyksen maksut maksetaan pankkitileiltä. Saatu kuitti on liitettävä maksun perusteena olevaan alkuperäiseen laskuun tai muuhun asiakirjaan kuten kulukorvausanomukseen.

12§ Maksujen vastaanottaminen
Yhdistykselle suoritettavat maksut ohjataan pankkitileille tai käteiskassaan. Saatuun suoritukseen on liitettävä asianmukainen selvitys tulon aiheutumisesta.

13§ Tositteiden säilyttäminen
Kuitit, tiliotteet ja muut tositteet on vuosittain koottava ja säilytettävä vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.

14§ Käteiskassat
Käteiskassaa ei yhdistyksessä käytetä, kuin mahdollisessa poikkeustilanteissa.

15§ Kirjanpidon järjestäminen
Yhdistyksen kirjanpito järjestetään kahdenkertaisena kirjanpitona kirjanpitolaissa ja -asetuksessa sekä muualla laissa säädettyjä kulloinkin voimassa olevia määräyksiä noudattaen ottaen lisäksi huomioon tämän taloudenhoidon ohjesäännön erityismääräykset, mahdolliset yhdistyksessä tehtyjen päätösten kautta syntyneet muut määräykset sekä tarvittaessa Kirjanpitolautakunnan antamat suositukset.

16§ Kirjanpito ja tilijärjestelmä
Yhdistyksen juoksevaan kirjanpitoon merkitään tilitapahtumina menot, tulot ja maksutapahtumat sekä niiden oikaisuerät.
Tilijärjestelmän tulee perustua talousarvioon siten, että kullekin talousarvioon merkitylle tulo- ja menomäärärahalle on avattu oma tilinsä. Lisäksi on avattava tilit muita tulos- ja tasevaikutteisia tapahtumia ja maksutapahtumia varten.

17§ Kirjaukset
Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa tilitapahtuman. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu ja tulotositteesta luovutettu suorite. Tositteen, joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama. Oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti varmennettava.

19§ Saatavat
Yhdistyksen saatavista, veloista ja lainoista on pidettävä luetteloa, reskontraa, tai ne on säilytettävä erillisissä kansioissa, jotta niiden määrät pystytään vaivatta todentamaan.

20§ Tilinpäätös
Yhdistyksen tilit päätetään tilikausittain. Hallituksen on annettava kirjanpitolain ja -asetuksen sekä muualla laissa säädettyjen määräysten mukainen tilinpäätös ja tilit liitteineen toiminnantarkastajien tarkastettavaksi, viitaten yhdistyksen sääntöihin pykälään 10, vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta.

21§ Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhdistyksen hallitus vahvistaa tilinpäätöksen ja esittää sitä hyväksyttäväksi yhdistyksen kokoukselle. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille päättää yhdistyksen kokous.

22§ Toiminnantarkastaja
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti valitut yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksin varatoiminnantarkastaja suorittavat yhdistyksen tilintarkastuksen tilintarkastuslaissa ja muualla laissa säädettyjen määräyksien mukaisesti. Toiminnantarkastajien tulee olla esteettömiä ja päteviä toimimaan toiminnantarkastajina.

23§ Toiminnantarkastuksessa tarvittava aineisto
Hallitus on velvollinen antamaan toiminnantarkastajien käytettäväksi kaiken sen aineiston, jonka nämä katsovat tarvitsevansa tarkastuksessaan, kuten kirjanpidon atk-ajot ja tositeaineiston, vakuutus- ja velkakirjat, pöytäkirjat, jäsenluettelon ja toimintakertomukset, säännöt, kirjeenvaihdon, sopimukset sekä muut asiakirjat, joilla on merkitystä arvosteltaessa yhdistyksen toimintaa.

24§ Toiminnantarkastajien tehtävä
Tehtävässään toiminnantarkastajien on

 1. todettava, että yhdistyksen toiminnassa on noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä ja muita yhdistystä koskevia säädöksiä ja hyvää hallintotapaa
 2. perehdyttävä yhdistyksen kokousten, hallituksen ja eri toimikuntien pöytäkirjoihin ja todettava, että päätöksiä on noudatettu ja että pöytäkirjat on asianmukaisesti allekirjoitettu
 3. todettava, että yhdistyksen taloutta on hoidettu huolellisesti ja tämän ohjesäännön määräysten mukaisesti
 4. todettava, että yhdistyksen kirjanpidossa on noudatettu kirjanpitolakia ja -asetusta ja että tilinavaukset perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen sekä että kirjaukset perustuvat asianmukaisesti hyväksyttyihin tositteisiin sekä todettava, että kaikki asianomaiset henkilöt ovat allekirjoittaneet tasekirjassa olevan tilinpäätöksen.
  Lisäksi toiminnantarkastajien on tehtävä suorittamastaan tarkastuksesta merkintä tilinpäätökseen.

25§ Rahastojen perustaminen ja lakkauttaminen
Yhdistyksellä voi olla pysyviä rahastoja, joiden perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää yhdistyksen kokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Rahastojen kartuttamisesta päättää hallituksen kokous. Rahastoihin voidaan ottaa siirtoja ja lahjoituksia.

26§ Lisäykset ja muutokset
Lisäyksistä ja muutoksista tähän taloudenhoidon ohjesääntöön päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

27§ Voimaantulo
Tämä taloudenhoidon ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa.

Vieritä ylös