Yhdistyksen Säännöt

Naispurjehtijat – Sailing Ladies ryn säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry ja kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea veneily- ja purjehdusharrastusta naisille, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston luonnon ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tiedottaa purjehdusharrastuksesta erityisesti naisille
 • järjestää matka- ja harjoituspurjehduksia jäsenilleen
 • järjestää koulutusta ja seminaareja, kokouksia sekä muita veneilyyn liittyviä tapahtumia ja tapaamisia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • tekee yhteistyötä saaristolaisten sekä muiden alan yhteisöjen ja toimijoiden kanssa.

Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa pienimuotoista myyntiä kuten jäsentuotteiden myyntiä.

3§ KIELI
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ LIPPU
Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston vahvistama lippu.

5§ JÄSENYYS
Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • varsinaisia jäseniä
 • kunniajäseniä
 • kunniakommodoreja
 • kannattajajäseniä
 • yhteisöjäseniä

Varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja yhteisöjäsenet ovat vuosijäseniä. Kunniajäsenet ja kunniakommodorit ovat jäsenmaksuista vapautettuja ainaisjäseniä.

Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea naiset, jotka haluavat toimia yhdistyksen hyväksi ja sitoutua yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin. Hallitus käsittelee hakemukset säännöllisesti kokouksissaan.
Varsinaisen jäsenen on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävä vähintään 18 vuotta.
Varsinainen jäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun. Hallitus päättää maksuaikatauluista. Jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja jäsenmaksujen maksaminen on alkanut. Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineita henkilöitä sekä purjehduksen alalla erityisen ansioituneita naispurjehtijoita tai yhdistyksen hyväksi pitkään ja kunniallisesti toimineita jäseniä. Kunniajäsenet kutsutaan yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen esityksestä. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsenistöstä kunniajäseneksi valittu ei menetä äänioikeuttaan. Kunniajäseneltä ei peritä yhdistyksen määräämää jäsenmaksua.
Kunniakommodoriksi voidaan kutsua aiemmin yhdistyksen kommodorina toiminut jäsen, joka on erityisen ansiokkaasti ja pitkään toiminut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi sekä edistänyt kunniallisesti naispurjehdusta niin yhdistyksessä kuin yhdistyksen ulkopuolellakin. Kunniakommodori kutsutaan yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen esityksestä. Kunniakommodorilla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Kunniakommodorilta ei peritä yhdistyksen määräämää jäsenmaksua.

Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Hallitus hyväksyy kannattajajäsenet kokouksissaan. Kannattajajäsen suorittaa yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää hallituksen esityksestä. Kannattajajäsenellä ei ole läsnäolo-, puhe- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Kannattajajäsenet voidaan kutsua yhdistyksen tapahtumiin erikseen niin sovittaessa.
Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala toiminta on lähellä yhdistyksen tarkoitusta. Yhteisöjäsen suorittaa yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhteisöjäsenen edustaja voidaan kutsua yhdistyksen tapahtumiin erikseen niin sovittaessa.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan yhdistykselle tulevat vuosimaksut oikea-aikaisesti. Jäsenen velvollisuus on olla lojaali yhdistystä kohtaan sekä toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntöihin tehdyistä muutoksista huolimatta.

6§ JÄSENEN EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai kommodorille tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Erosta voi ilmoittaa kirjallisesti myös jäsensihteerille, joka saattaa asian välittömästi hallituksen tietoon kirjallisesti. Eronnut jäsen poistetaan yhdistyksen rekisteristä, jolloin hänen jäsenoikeudet ja -velvollisuudet päättyvät.

7§ JÄSENEN EROTTAMINEN
Hallituksen päätöksellä voidaan hyväksyä ja erottaa varsinaisia jäseniä. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokouksen päätösten, yhdistyksen toimintaperiaatteita, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö yhdistykselle tulevan jäsenmaksun suorittamisen. Erottamisperusteena voi olla myös se, että jäsen on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä jäsenyysehtoja.
Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta yhdistyksen hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on yhdistykselle tulevan jäsenmaksun laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa.

8§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluvat kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.
Kommodorit valitaan kahdeksi kaudeksi kerrallaan siten, että toinen heistä on erovuorossa vuosittain.
Hallituksen neljä varsinaista jäsentä valitaan kahdeksi kaudeksi kerrallaan siten, että kaksi heistä on erovuorossa vuosittain.
Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Varakommodori on kommodorin varajäsen.
Varakommodorin varamiehenä on hallituksen erikseen nimeämä hallituksen jäsen.
Varajäsen tulee hallitukseen, mikäli joku hallituksen jäsen jää pois hallitustyöskentelystä pidemmäksi aikaa kesken kautta niin, että se haittaa hallitustyöskentelyä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja toinen kommodoreista on paikalla. Hallitus kokoontuu kommodorin tai varakommodorin kutsusta tai, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa.

9§ TOIMIHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT
Hallitus voi tarpeen mukaan nimetä toimihenkilöitä kuten talouspäällikkö, toimistosihteeri, viestintäpäällikkö, koulutuspäällikkö ja katsastuspäällikkö. Toimihenkilöiksi valitaan aktiivisia yhdistyksen jäseniä, jotka ovat vastuullisia toimistaan hallitukselle. Hallitus vahvistaa toimihenkilöt vuosittain.
Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa toimivia työryhmiä, jotka ovat vastuullisia toimistaan hallitukselle. Työryhmiin valitaan yhdistyksen jäseniä, joilla on mahdollisuus osallistua tehokkaasti työryhmätyöskentelyyn. Hallituksesta nimetään työryhmien edustajat vastuualueinaan mm. työryhmän ja hallituksen välinen tiedonkulku. Hallitus vahvistaa työryhmät ja työryhmien jäsenet vuosittain.

10§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUKSET
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ NIMEN KIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.

12§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain yksi. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Yhdistys voi pitää myös ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tiettyä ilmoitettua asiaa varten. Viime mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, ei kuitenkaan heinäkuussa.
Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

13§ KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 14 vrk ennen kokousta yhdistyksen jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla liitetietoineen. Kirjallinen kutsu lähetetään jäsenelle sähköpostilla osoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut yhdistyksen jäsenluetteloon.
Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös yhdistyksen nettisivuilla julkaistu kokousilmoitus.

14§ VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksen avaa jompikumpi kommodoreista.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Esitellään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajan / toiminnantarkastajan antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisen jäsenen liittymis- ja jäsenmaksun että kannattajajäsenmaksun suuruudet
 7. Suoritetaan erovuorossa olevan kommodorin tai varakommodorin vaali
 8. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kaksi uutta jäsentä tulevaksi toimikaudeksi sekä kaksi varajäsentä
 9. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15§ ÄÄNESTYS KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänioikeus kokouksissa on 5§:ssä mainituilla varsinaisilla jäsenillä sekä äänioikeutetuilla kunniajäsenillä ja kunniakommodoreilla. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.
Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin kokouksessa läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Muissa asioissa äänestetään avoimesti, ellei kokouksen enemmistö toisin määrää. Äänestys voidaan suorittaa myös sähköisesti soveltuvaa tietotekniikkaa hyödyntäen kun hallitus on niin etukäteen päättänyt.

16§ VENELUETTELO
Yhdistys pitää venerekisteriä yhdistykseen katsastetuista veneistä. Yhdistyksen rekisteriin rekisteröidyillä veneillä on oikeus käyttää yhdistyksen perälippua.

17§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen ¾ enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu. Kokousten välisen ajan on oltava vähintään yksi kuukausi.

18§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu. Kokousten välisen ajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin veneilyä lähellä olevaan tarkoitukseen siten kuin jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään.

19§ YHDISTYSLAKI
Muutoin sovelletaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.

Vieritä ylös